Tietoa meistä

Työpaikkakuolemat.fi sivustolla kerrotaan Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tietoon tulleista vakavaan vammautumiseen ja kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Tapaturmaraporteissa esitetään TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden näkemys onnettomuustapauksista. Raportissa käsitellään tapahtuman kulku ja tapaturmaan johtaneet tekijät, sekä annetaan torjuntatoimenpiteitä vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Raporteissa pyritään havainnollistamaan tapahtumat erilaisia menetelmiä, kuten 3D-malleja, havainnekuvia ja videota hyväksi käyttäen. Tapausten tiedot perustuvat pääosin tutkivien viranomaisten asiakirjoihin ja näkemyksiin. Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään tapauskohtaisesti myös muuta käytettävissä olevaa aineistoa.  Tapaturmaraportteja on tarkoitus julkaista noin kymmenen vuodessa.

Suomessa sattuu vuosittain noin 100 000 työpaikkatapaturmaa, joista lähes puolet teollisuuden, rakentamisen, sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla. Erittäin vakavien yli 180 päivän työkyvyttömyyteen tai eläkkeeseen johtavien työpaikkatapaturmien osuus on vuositasolla noin 1% kaikista työpaikkatapaturmista. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattuu vuosittain noin 20-30 tapausta. TVK ylläpitää työpaikkakuolemat-listaa kaikista sen tietoon tulleista työtapaturmakuolemantapauksista.

Onnettomuuksien tutkinta Tapaturmavakuutuskeskuksessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa, niin sanottua TOT-tutkintaa on tehty Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja sittemmin Tapaturmavakuutuskeskuksen johdolla vuodesta 1971 alkaen. Aluksi katastrofiluonteisten työtapaturmien tutkinnaksi nimitettyyn menettelyyn otettiin tapauksia erillisen harkinnan perusteella, kunnes vuonna 1985 aloitettiin ensin kokeiluluontoisesti systemaattinen työpaikkakuolemantapausten tutkinta. Positiivisten kokemusten myötä sovittiin tämän ns. TOT-toiminnan vakinaistamisesta vakuutusalan ja työmarkkinajärjestöjen kesken 7.5.1986.

Nykyään TOT-tutkinnassa tutkitaan erityisesti sellaiset tapaukset, joista on saatavilla merkittävää ja hyödyllistä lisätietoa vastaavanlaisten työtapaturmien ehkäisemiseksi. Tutkintaan otetaan erityisesti tapauksia, jotka edustavat uusia riskejä, kasvualoja, tapauksia jotka olisivat voineet johtaa suuronnettomuuteen ja tapauksia, joita ei tutkita muiden tahojen toimesta ainakaan riittävän kattavasti. Työpaikkakuolemat.fi sivustolla julkaistaan tapaturmaraportit lähinnä niistä tapauksista, joista ei aloiteta TOT-tutkintaa.

Lisätietoa TOT-tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit vuodesta 1985 lähtien osoitteessa työtapaturmatieto.fi.

Onnettomuustapauksia tutkimalla voidaan oppia ja levittää tietoa, jotta samankaltaisilta tapauksilta vältytään tulevaisuudessa. Työturvallisuuden kehittymisen näkökulmasta on ensiluokkaisen tärkeää, että sattuneista työpaikkatapaturmista kerrotaan julkisesti, jotta tutkinnalla saavutettu tieto siirtyy eteenpäin. Työpaikkakuolemat.fi sivuston tavoitteena onkin lisätä tietoa Suomessa sattuvista vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista.