Imuauton kuljettaja jäi maansortuman alle

uhri_tehoimuri
Rakennustyömaalla oltiin tekemässä rakennuksen alapuolisten viemäriputkien korjaustöitä. Imuauton kuljettajan tehtävänä oli poistaa suurtehoimuria käyttäen maa-ainesta rakennuksen maanvaraisen lattialaatan alta, jotta painunut viemäriputki saataisiin esille. Työn tilaajana oli talonyhtiö, joka oli nimennyt yhtiölle edustajan isännöintitoimistosta. Imuauton kuljettaja oli aliurakoitsijan työntekijä.

Valmistelevana työvaiheena rakennuksen sokkeli ja antura oli kaivettu esiin niin, että kaivannon pohja oli noin 40 cm sokkelin alapinnan alapuolella. Imuauton kuljettaja oli aloittanut työn poistamalla suuriltaosin hiekkaa sisältänyttä täyttömaata ensin anturan alta edeten alapohjan alle. Hiekan seassa oli kuitenkin ollut myös jonkin verran kiviä ja rakennusjätettä, kuten betonia ja laudan pätkiä. Kuljettaja oli poistanut maa-ainesta kapealta alueelta ja ryöminyt työn tuloksena syntynyttä ahdasta kaivantoa niin pitkälle, että jalat olivat näkyneet polvista alaspäin anturan alta.

imurikuva
Kuvasta havaittavissa imutyön tuloksena syntynyt kaivanto ja työntekijän sijainti sortumahetkellä.

Rakennuksen alapohjan alapuolella ollut maa-aines sortui ja imuauton kuljettaja jäi sortuman alle. Maa-ainesta oli imuauton kuljettajan yläpuolella ollut noin metrin korkeudelta ennen sen sortumista. Sortuman alle jäämisen seurauksena hänen hapensaantinsa estyi. Paikalla ollut työpari oli havainnut tilanteen ja yrittänyt välittömästi kiskoa jaloista kuljettajaa ulos kaivannosta, mutta ei ollut onnistunut siinä. Maa-aineksen aiheuttama kuorma on niin suuri, että käytännössä työparin ei ole ollut yksin mahdollista saada kuljettajaa vedettyä ulos. Esimerkkinä kuutio hiekkaa painaa noin 1500 kg kuivana ja märkänä jopa 2000 kg. imurilista

Tämän jälkeen työpari oli soittanut välittömästi hätäkeskukseen ja hakenut kolme lähistöllä ollutta henkilöä apuun. He olivat yrittäneet imeä hiekkaa hautautuneen kuljettajan päältä ja vetää häntä yhdessä ulos kaivannosta. Kuljettaja oli kuitenkin saatu kaivettua ulos kaivannosta vasta palokunnan ja ensihoidon toimesta noin 20 minuuttia onnettomuuden sattumisen jälkeen. Ensihoitohenkilökunta oli elvyttänyt kuljettajaa, jonka seurauksena hänen sydän oli saatu käyntiin. Kuljettaja kuitenkin kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.

Imuauton kuljettajalla oli ollut saman työnantajan palveluksessa noin 2,5 vuotta. Kyseistä imuautoa hän oli käyttänyt koko työssäoloaikansa.

Vuonna 2016 sattui samankaltainen kuolemaan johtanut työtapaturma. Tapaus on tutkittu TOT-tutkinnassa ja siitä on julkaistu TOT-raportti osoitteessa totti.tvk.fi. Suoran linkin raporttiin löydät alta.

TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden suositukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi:

  • Suunnitellaan maa-aineksen poisto turvallisesti toteutettavaksi
  • Valvotaan ja noudatetaan, että työ tehdään turvallisesti
  • Suurtehoimurointiin liittyvät riskit tulee olla tiedossa imutyötä tekevillä
  • Kommunikointi työparin kanssa (näkö- ja kuuloyhteys)
  • Kytkin hätäkatkaisua varten myös imupäätä käsittelevälle
  • Tehdään aukko sokkeliin alapohjan tasoon asti ja poistetaan hiekkaa. Näin ollaan koko ajan hiekan pinnan yläpuolella
  • Muista,että maa-aines on painavaa ja se sortuu tukemattomana herkästi

TOT-raportteja vastaavanlaisista tapauksista:

TOT 1/16 Työntekijä jäi maansortuman alle rivitalon viemäritöissä

Lisätietoja työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta TVK:n verkkosivuilla ja TOT-tutkintaraportit osoitteessa totti.tvk.fi

Viidesosalla tämän kaltaisista työpaikkatapaturmista on vakavat seuraukset

stats_tehoimuri
Tilastoaineisto on rajattu aiheuttajan mukaan sellaisiin vuosina 2010-2015 sattuneisiin työpaikkatapaturmiin, joissa aiheuttaja on ollut kaivanto, ojat, syvennykset ja jyrkänteet. Hieman yli 60 % tapauksista on alaraajojen vammoja, joista yli 80% luunmurtumia, sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Tässä tapauksessa vakavaksi on luokiteltu työpaikkatapaturma, josta on aiheutunut yli 30 päivän työkyvttömyys. Tapaturmatilastosta ei ole saatavilla suoranaisesti lukumääriä hautautumisista, koska niille ei ole määritetty erillistä muuttujaa, jolla vahingot voitaisiin selkeästi rajata.

Lähde: Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue, tarkastuskertomus (Dnro ESAVI/733/05.13.01.03/2017)